fbpx

Regulamin konkursu „Dzień Dziecka”

§1

Definicje

 

 • Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki, na jakich odbywa się konkurs prowadzony pod nazwą „DzieńDziecka”, zwany w dalszej części Regulaminu „Konkursem”.
 • Organizatorem konkursu i fundatorem nagród jest: OPMobile Sp. z o.o. ul.Bohuszewiczówny 14, 03-665 Warszawa, REGON: 364303000, NIP: 7010573557, KRS: 0000615009 („Organizator”).
 • Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Konkurs zostanie przeprowadzony przy wykorzystaniu oficjalnej strony OPMobile na portalu społecznościowym Instagram na stronie https://www.instagram.com/skleprealme/ w dniach od 01 czerwca od momentu opublikowania postu konkursowego do 06 czerwca do godziny 23:59:59 2021 roku.
 • Opublikowanie Regulaminu Konkursu jest jednoznaczne z podaniem go do wiadomości użytkowników.
 • Regulamin jest wyłączną podstawą przeprowadzenia Konkursu.
 • Konkurs nie podlega zatwierdzeniu na mocy ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2018 poz. 165 t.j.) i nie podlega rygorom określonym ww. ustawie. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ww. ustawie.

 

 

 

 

§2

Uczestnicy konkursu

 

 • Konkurs jest przeznaczony dla osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych lub ograniczonych w zdolności do czynności prawnych, zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie wyłącznie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego (uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z posiadaniem odpowiedniej zgody).
 • Uczestnikiem Konkursu jest osoba określona w ust. 2 niniejszego paragrafu, która wzięła udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie w trakcie trwania Konkursu („Uczestnik”).
 • Udział w Konkursie wymaga akceptacji Regulaminu, którego treść jest dostępna na Stronie Konkursu oraz w siedzibie Organizatora. Przystąpienie do zadania konkursowego jest jednoznaczne z przystąpieniem do Konkursu i jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości.
 • W Konkursie nie mogą brać udziału: Organizator, pracownicy Organizatora, osoby pozostające w stosunku zlecenia bądź innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu oraz członkowie rodzin tych osób, do drugiego stopnia pokrewieństwa.

 

§3

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 • Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest OPMobile Sp. z o.o., ul. Bohuszewiczówny 14, 03-665 Warszawa. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922 t.j. ).
 • Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie celu realizacji Konkursu, m.in. w tym w celu wyłonienia zwycięzców Konkursu, wydania nagrody, opublikowania wyników. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych.
 • Uczestnictwo w Konkursie oraz podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do realizacji Konkursu.
 • Osobom udostępniającym dane osobowe przysługują prawa do: dostępu do danych, możliwości ich poprawiania, żądania usunięcia danych i zaprzestania ich przetwarzania.

§4

ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

 • Aby wziąć udział w Konkursie Zostaw <3 “Like/Serduszko” pod postem konkursowym na Instagramie
 • Zaobserwuj nasz profil na instagramie @skleprealme
 • Odpowiedz na pytanie otwarte: “Opisz jak wyglądałby idealny Dzień Dziecka z naszym zestawem realme C21 i słuchawkami realme Buds Air 2 Neo”.
 • Każdy Uczestnik może opublikować tylko 1 (jedną) Odpowiedź.
 • W zamian za uczestnictwo w Konkursie, z chwilą opublikowania pracy konkursowej przez Uczestnika, Uczestnik Konkursu udziela na rzecz Organizatora niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na korzystanie z pracy, bez ograniczeń terytorialnych, na okres 10 lat, na następujących polach eksploatacji:
 • a) wykorzystywanie w działaniach promocyjnych lub informacyjnych;
 • b) wprowadzanie do pamięci komputera, sieci multimedialnych;
 • c) nieodpłatne udostępnianie osobom trzecim;
 • d) rozpowszechnianie pracy konkursowej- publiczne wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie pracy konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 • Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 08 czerwca 2021 roku, nie później niż do godz. 20:00.
 • Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu. Nieprzestrzeganie Regulaminu może skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie.
 • Podanie nieprawdziwych bądź błędnych danych osobowych stanowi naruszenie Regulaminu.
 • Naruszenie przepisów prawa polskiego stanowi naruszenie Regulaminu.
 • Uczestnicy Konkursu, wobec których znajdzie uzasadnione podejrzenie, że ingerują w mechanizm Konkursu lub postępują w sposób niezgodny z zasadami współżycia społecznego lub Regulaminem, mogą zostać na mocy decyzji Organizatora wykluczeni z udziału w Konkursie lub utracić prawo do nagrody.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika Konkursu.
 • Uczestnik oświadcza, że posiada wszelkie prawa do pracy zgłoszonej w Konkursie, w tym prawa autorskie majątkowe i osobiste, a prawa do pracy nie są obciążone na rzecz osób trzecich.
 • Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku, gdy jego praca, zgłoszona w Konkursie, będzie naruszał prawa osób trzecich, w tym w szczególności dobra osobiste i prawa autorskie, lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§5

NAGRODA

 • Nagrodą w Konkursie jest :
 • Smartfon realme C21 plus słuchawki bezprzewodowe  realme Buds Air 2 Neo, o wartości 768 zł ( 1 Nagroda )
 • Słuchawki realme Buds Wireless, o wartości 149 zł ( 2 Nagroda )
 • Opaska sportowa realme Band Black, o wartości 99 zł ( 3 Nagroda )
 • Nagrodę w Konkursie otrzyma Uczestnik, który udzieli najlepszej i najbardziej kreatywnej według komisji konkursowej odpowiedzi na zadane pytanie konkursowe.
 • Komisja Konkursowa dokona wyboru zwycięzcy spośród zgłoszeń Uczestników, którzy w czasie trwania Konkursu, opublikują swoją pracę spełniającą powyższe postanowienia regulaminu.
 • Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez ogłoszenie wyników na Stronie Konkursu  (Instagram) oraz poprzez komunikator serwisu (wiadomość prywatna) najpóźniej w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od daty zakończenia Konkursu.
 • Zwycięzcom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego). Prawa do Nagrody nie mogą być przeniesione na osoby trzecie.
 • Zwycięzcy są zobowiązani niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych danych podanych uprzednio w celu przekazania Nagrody.
 • Zwycięzcy Konkursu w wiadomości prywatnej są zobowiązani podać swoje dane osobowe niezbędne do wydania Nagrody, tj. imię, nazwisko, ulica, nr domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość, a w przypadku opodatkowania Nagrody również PESEL oraz adres urzędu skarbowego celem rozliczenia Nagrody, najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od momentu poinformowania o przyznaniu Nagrody. Zwycięzca Konkursu powinien podać powyższe dane w wiadomości prywatnej Strony Konkursu. W przypadku zwycięstwa osoby ograniczonej w zdolności do czynności prawnych dodatkowo wymagane jest przedłożenie odpowiedniej zgody swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego dotyczącej odbioru Nagrody w związku z udziałem w Konkursie.
 • Zwycięzca Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie wyników Konkursu na Stronie Konkursu.
 • Organizator wyda Nagrodę wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zwycięzcy Konkursu za pośrednictwem firmy kurierskiej do 20 (dwudziestu) dni roboczych od momentu ogłoszenia wyników Konkursu na Stronach Konkursu. Koszty przesyłki Nagrody ponosi Organizator Konkursu.
 • Zwycięzca Konkursu po otrzymaniu Nagrody będzie zobowiązany potwierdzić pisemnie odbiór Nagrody na protokole odbioru ze wskazaniem czytelnie imienia i nazwiska oraz daty odbioru Nagrody.
 • W przypadku braku kontaktu z nagrodzonym Uczestnikiem w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty poinformowania go o przyznaniu Nagrody oraz braku podania przez Zwycięzcę danych adresowych do wysyłki Nagrody, prawo do Nagrody przechodzi na Organizatora.
 • Do Nagrody, o której mowa w punkcie 1 Zwycięzca Konkursu otrzymuje dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości brutto tej Nagrody. Dodatkowa nagroda pieniężna zostanie w całości przeznaczona na pokrycie przez Organizatora 10% zryczałtowanego podatku dochodowego. W przypadku, gdy nie wystąpi obowiązek pobrania 10% zryczałtowanego podatku dochodowego, dodatkowa nagroda pieniężna nie przysługuje.
 • Organizator nie bierze odpowiedzialności za niedostarczenie Nagrody, wynikające z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.
 • Do zadań Komisji Konkursowej należy wybór Zwycięzcy Konkursu, jak również stwierdzanie ważności wyników Konkursu oraz dbanie o proces pozyskiwania danych niezbędnych do przekazania Nagrody Zwycięzcy oraz terminów jej dostarczenia. Zadania Komisji Konkursowej określone w niniejszym ustępie będą wykonywane zgodnie z postanowieniami Regulaminu Konkursu oraz zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności.
 • Zwycięzca Konkursu może otrzymać tylko 1 (jedną) Nagrodę.

§6

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

 • Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wszczęcia postępowania reklamacyjnego.
 • Wszelkie reklamacje w związku z przebiegiem Konkursu należy zgłaszać w formie pisemnej na następujący adres : OPMobile Sp. z o.o., ul. Bohuszewiczówny 14, 03-665 Warszawa lub w formie elektronicznej w wiadomości prywatnej Strony Konkursu przed upływem czasu trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, jednakże nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty zakończenia Konkursu.
 • Reklamacja powinna zawierać dokładne dane kontaktowe Uczestnika Konkursu – imię i nazwisko, ID serwisu Instagram, adres korespondencji, numer telefonu oraz dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje nie zawierające tych informacji nie będą rozpatrywane.
 • Reklamacje zgłaszane po upływie powyżej wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.
 • Uczestnik składający reklamację zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora za pomocą listu poleconego nadanego na adres podany w reklamacji, w terminie 14 (czternastu) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 • Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.

§7

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 • Regulamin jest dostępny na Stronie Konkursu przez cały okres trwania Konkursu, a ponadto Regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi telekomunikacyjne, z których korzystają Uczestnicy, w tym problemy techniczne, powstałe w trakcie trwania Konkursu.
 • W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem Konkursu stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
 • Uczestnicy Konkursu jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu Konkursu w sposób ugodowy.
 • Serwis Facebook/Instagram nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za postanowienia Regulaminu oraz ewentualne roszczenia Uczestników wobec Organizatora.
 • Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, prowadzony, współprowadzony, administrowany przez serwis Facebook/Instagram ani z nim związany.
 • Niniejszy Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 01 czerwca 2021 roku.

 

Aktualizuje…
 • Brak produktów w koszyku.